सलह किराको प्रकोप र यसको नियन्त्रणका उपायहरु
Documentary of Nepal Agricultural Research Council NARC
कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण महानुभावहरुमा प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रको अनुरोध