नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्

राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रम

पारिपात्ले, धनकुटा
फोन: ०२६-522055
इमेल:
ncrpdhankuta@gmail.com