वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/८०
सुन्तला बगैंचाको बार्षिक कार्य तालिका
उन्सु सुन्तलाको जात पारिपात्ले अगौटे -१ को खेती प्रविधि
सुन्तला र कागतीका सिफारिस (पंजिकृत) जातहरु- एक परिचय
सुन्तलाजात फलफूल खेती प्रविधि
नेपालमा जुनारको व्यावसायिक खेति प्रविधि
सुन्तलाजात फलफूल नर्सरी व्यावस्थापन प्रविधि
फलफूल बालीको उत्पादनोपरान्त्त प्रविधि
सुन्तलाजात फलको भण्डारणमा लाग्ने हरियो र निलो ढुसी रोग तथा यसको व्यवस्थापन
सुन्तलाजातमा बाली भण्डारण
सुन्तलाजातमा देखिने ग्रिनिंग रोग परिक्षणको लागि पातको नमुना संकलन विधि
नार्क डायरी २०७७
जुनारको ब्यवासाहिक खेति प्रबिधि
सुन्तला र कागतीका सिफारिस जातहरु
सुन्तलाजात फलफूल खेति प्रबिधि
बार्षिक बिबरण २०७४ -७५
बार्षिक बिबरण २०७५ -७६
बार्षिक बिबरण २०७३ -७४
बार्षिक बिबरण २०७२-७३
बार्षिक बिबरण २०७१ -७२
बार्षिक बिबरण २०७०-७१
बार्षिक बिबरण २०६०-६१
बार्षिक प्राविधिक बिबरण २०५६ -५७
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा लाग्ने रोग र किराहरु
सुन्तलाजात फलफूल बालीका रोग‚ कीरा र अन्य समस्याहरुको व्यवस्थापन‚ २०६७
नेपालमा सु्न्तलाजात फलफुल खेती प्रविधि
नेपालमा कागतीको आधुनिक खेती प्रविधि, २०६७